"Kushdo që akseson këtë faqe të kontrolluesit “Spitali i Zemrës” (FMES Sh.p.k) përpara dhënies së informacionit informohet mbi qëllimin e përpunimit tëtë dhënave dhe se të dhënat përdorën vetëm për këtë qëllim.

 

Kategoria që do të kryejë përpunimin e të dhënave janë strukturat e kontrolluesit të cilat kanë nënshkruar edhe deklarata konfidencialiteti dhe përdorin masa të rrepta sigurie.

 

Aksesi në të dhëna është i kufizuar.

 

Ne kemi një rregullore të vecantë për mbrojtjen e të dhënave personale. Ne kemi bërë njoftimin e duhur te Komisioneri dhe e kemi përditësuar ate kur percdo përpunim te ri.

 

Ne garantojmë ushtrimin e të drejtave të subjekteve të të dhënave personale në përputhje me ligjin nr.9887m, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar dhe aktet nënligjore në këtë fushë.

 

Të dhënat personale qe mbledhim, duhet të jenë të sakta dhe ne sigurojmë përpunimin e tyre në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

 

Pasi jepni miratimin për përpunimin e të dhënave keni të drejtë edhe të kërkoniakses mbi to, korrigjim te tyre, fshirje, revokim te dhënies se pelqimit, etj.

 

Çdo veprim i yni bëhet në përputhje me nenin 18 të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe ju gëzoni të gjithë të drejtat e parashikuara në këtë ligj".

 

 

 

                                                                                               D R E J T O R I 

 

                                                                                  As Prof. Roland  Xhaxho

Historiku

Spitali i Zemrës Dr. Roland Xhaxho është spitali i parë privat i hapur në Republiken e Shqiperisë në maj të vitit 2006. Deri në atë kohë shqiptarët duhet të udhetonin drejt Europës për të gjetur zgjidhje për sëmundjet kardiake sepse mjeksia shqiptare me gjithë përgatitjen e mjekëve në mungesë të teknologjisë moderne, nuk mundte t'ua ofronte!

Me pasionin, aftësinë dhe vullnetin e tij për t'iu qëndruar sa më pranë të sëmurëve kardiakë duke iu ofrur një shpresë, një mundesi shpëtimi, mjeku kardio - anestezist Dr.Roland Xhaxho, vendosi të hapi dyert e spitalit të pare privat në shqiperi. Ishte një nismë shumë e bukur por aspak e lehtë për në Shqipëri 10 vite më parë! Që në fillimet e kësaj nisme, tek ky spital kanë punuar dhe aktualisht vazhdojnë të punojnë shumica e emrave më të njohur të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë shqiptare. Në këtë spital gjetën terrenin, mundesitë dhe stimulin për të realizuar në praktikë pothuajse gjithëcka që shkenca bashkëkohore e kardiologjisë ofronte. Në këtë mënyre iu dha një shtysë përpara kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë shqiptare. 

Jemi krenar që si spitali i parë privat i hapur në Shqiperi, kemi dhënë më zemër ndihmë për zemrat e mbi 20 000 pacientëve shqiptarë dhe kosovarë, duke zgjatur e përmirësuar jetën e tyre dhe duke sjellë harmoni në familjet e tyre.